Advisory Committee

1.Dr. Paresh Chandra Biswas

2.Dr. Arjun Chandra Das

3.Sri Sukhendra kumar Saha

4.Sri Harendra Kumar Saha

5.Sri Narendra Kumar Saha

6.Sri Bilwanath Saha

7.Smt. Sonali Saha

8.Sri Bibhas Biswas

9.Sri Subhendu Mandal

10.Dr. Susanta Kumar Giri

11.Sri Ranjit Mukherjee

12.Sri Narayan Chandra Ghosh

13.Sri Subal Chandra Bag

14.Smt. Jharna Saha

15.Smt. Puspalata Biswas

16.Smt. Renuka Saha

17.Smt. Rupali Saha